17.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 328/29


Žaloba podaná 23. júla 2018 – Európska komisia/Talianska republika

(Vec C-481/18)

(2018/C 328/38)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Szmytkowska, C. Sjödinm splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Talianska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Komisie 2012/39/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/17/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na testovanie ľudských tkanív a buniek (1), alebo v každom prípade tým, že ich Komisii neoznámila, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 ods. 1 smernice 2012/39/EÚ,

uložil Talianskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na základe článku 2 ods. 1 smernice 2012/39/EÚ mali členské štáty povinnosť prijať do 17. júna 2014 vnútroštátne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu ich vnútroštátneho právneho systému s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto smernice. Keďže Talianska republika neprijala alebo Komisii neoznámila zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie vyššie uvedenej smernice, Komisia sa rozhodla predložiť vec Súdnemu dvoru.


(1)  Ú. v. EÚ, L 327, 2012, s. 24.