17.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/29


Beroep ingesteld op 23 juli 2018 — Europese Commissie / Italiaanse Republiek

(Zaak C-481/18)

(2018/C 328/38)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Szmytkowska, C. Sjödin, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Italiaanse Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2012/39/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van richtlijn 2006/17/EG wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen (1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel 2, lid 1, van richtlijn 2012/39/EU op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, en

de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van richtlijn 2012/39/EU moeten de lidstaten uiterlijk op 17 juni 2014 de nationale maatregelen vaststellen die nodig zijn om hun nationale wetgeving aan te passen aan de verplichtingen uit hoofde van die richtlijn. Aangezien de Italiaanse Republiek de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen niet heeft vastgesteld of aan de Commissie heeft meegedeeld, heeft de Commissie beslist de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken.


(1)  PB 2012, L 327, blz. 24.