17.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 328/29


23. juulil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-481/18)

(2018/C 328/38)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Szmytkowska, C. Sjödin)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole vastu võtnud komisjoni 26. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/39/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/17/EÜ inimkudede ja –rakkude uurimise teatavate tehniliste nõuete osas (1), täitmiseks vajalikke õigus- ja haldusakte või igal juhul ei ole komisjonile neist teatanud, siis on ta rikkunud direktiivi 2012/39/EL artikli 2 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2012/39/EL artikli 2 lõike 1 alusel olid liikmesriigid kohustatud hiljemalt 17. juuniks 2014 võtma vajalikud riigisisesed meetmed, et viia oma õiguskord kooskõlla sellest direktiivist tulenevate kohustustega. Kuna Itaalia Vabariik ei ole vastu võtnud nimetatud direktiivi ülevõtmiseks vajalikke õigus- ja haldusakte, otsustas komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.


(1)  ELT 2012, L 327, lk 24.