17.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/29


Sag anlagt den 23. juli 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-481/18)

(2018/C 328/38)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Szmytkowska og C. Sjödin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2, stk. 1, i Kommissionens direktiv 2012/39/EU af 26. november om ændring af direktiv 2006/17/EF for så vidt angår visse tekniske krav til testning af humane væv og celler, (1) idet det ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, og under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Artikel 2, stk. 1, i direktiv 2012/39/EU bestemmer, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige nationale foranstaltninger for at tilpasse national ret i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til dette direktiv senest den 17. juni 2014. Eftersom Den Italienske Republik ikke har vedtaget eller ikke har underrettet Kommissionen om de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet,, har den besluttet at indbringe sagen for Domstolen.


(1)  EUT 2012, L 327, S. 24.