22.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 381/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 23. juulil 2018 – AS PrivatBank

(Kohtuasi C-480/18)

(2018/C 381/07)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: AS PrivatBank

Vastustaja: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi (1) artikli 2 lõikega 2 on kooskõlas liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette, et [Läti finants- ja kapitaliturgude] komisjon on pädev vaatama läbi makseteenuste kasutajate kaebusi, ka seoses makseteenustega, mis ei ole tehtud eurodes või liikmesriigi vääringus, ja järelikult hindama [makseteenuste ja elektronraha] seaduse rikkumisi ja määrama karistusi?

2.

Kas direktiivi artikli 20 lõikeid 1 ja 5 ning artikli 21 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega on ette nähtud võimalus, et pädev asutus teostab järelevalvet ja määrab karistusi ka seoses makseteenustega, mis ei ole tehtud eurodes või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi vääringus?

3.

Kas pädev asutus on direktiivi artiklites 20 ja 21 ette nähtud järelevalveülesannetes või direktiivi artiklites 80 ja 82 ette nähtud kaebuste esitamise menetlustes volitatud lahendama maksja ja makseteenuse pakkuja vahelisi vaidlusi, mis tulenevad direktiivi artiklis 75 nimetatud õigussuhetest, määrates kindlaks, kes on tegemata jäetud või vigaselt tehtud tehingu eest vastutav isik?

4.

Kas pädev asutus peab direktiivi artiklites 20 ja 21 ette nähtud järelevalveülesannete täitmisel või direktiivi artiklites 80 ja 82 ette nähtud kaebuste esitamise menetlustes arvesse võtma siduvat vahekohtuotsust, millega lahendatakse makseteenuse pakkuja ja makseteenuse kasutaja vaidlus?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2007, L 319, lk 1)