15.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 23. júla 2018 – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Vec C-477/18)

(2018/C 373/09)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa výraz „personálu zúčastneného na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (1) z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (nariadenie č. 882/2004) a výraz „personál zúčastnený na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 2 nariadenia č. 882/2004 vykladať v tom zmysle, že v prípade nákladov (na mzdy), ktoré možno zohľadniť na účely stanovenia výšky poplatkov za úradné kontroly, môže ísť výlučne o (mzdové) náklady úradných veterinárnych lekárov a úradných asistentov vykonávajúcich úradné kontroly, alebo možno pod tieto výrazy podradiť aj náklady (na mzdy) iného personálu Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľských výrobkov, ďalej len „NVWA“) alebo Besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca kontroly kvality v oblasti živočíšnej výroby, ďalej len „KDS“)?

2.

V prípade, ak odpoveď na prvú otázku znie, že pod výraz „personálu zúčastneného na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 1 nariadenia č. 882/2004 a pod výraz „personál zúčastnený na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 2 nariadenia č. 882/2004 možno zahrnúť aj náklady (na mzdy) iného personálu NVWA alebo KDS, za akých okolností a v rámci akých hraníc existuje v takomto prípade medzi nákladmi na takýto iný personál a úradnými kontrolami ešte natoľko úzka súvislosť, aby bolo možné poplatky vyberané s ohľadom na takéto náklady (na mzdy) odôvodniť článkom 27 ods. 4 a prílohou VI bodmi 1 a 2 nariadenia č. 882/2004?

3

a)

Má sa právna úprava uvedená v článku 27 ods. 4 písm. a) a v prílohe VI bodoch 1 a 2 nariadenia č. 882/2004 vykladať v tom zmysle, že článok 27 ods. 4 a príloha VI body 1 a 2 bránia tomu, aby sa bitúnkom vyúčtovali poplatky za úradné kontroly na základe štvrťhodín, ktoré tieto bitúnky nahlásili zodpovednému orgánu, ale v skutočnosti sa nevyužili na účely úradnej kontroly?

b)

Uplatní sa odpoveď na otázku 3a aj v tom prípade, ak si zodpovedný orgán prenajíma úradných veterinárnych lekárov, ktorým sa za štvrťhodiny, ktoré bitúnok síce nahlásil zodpovednému orgánu, ale počas ktorých sa v skutočnosti nevykonali nijaké činnosti slúžiace na účely úradných kontrol, nevypláca nijaká odmena, pričom suma vyúčtovaná bitúnkom za nahlásené, ale nevyužité štvrťhodiny slúži na pokrytie všeobecných administratívnych nákladov zodpovedného orgánu?

4.

Má sa právna úprava v článku 27 ods. 4 písm. a) a v prílohe VI bodoch 1 a 2 nariadenia č. 882/2004 vykladať v tom zmysle, že článok 27 ods. 4 bráni tomu, aby sa bitúnkom účtovali za činnosti veterinárnych lekárov pracujúcich pre NVWA a prenajímaných veterinárnych lekárov (s nižšou odmenou), ktorými sa zabezpečuje výkon úradných kontrol, priemerné sadzby, a teda im bola vyúčtovaná vyššia sadzba ako je odmena vyplácaná prenajatým veterinárnym lekárom?

5.

Má sa právna úprava v článku 26 a článku 27 ods. 4 písm. a), ako aj v prílohe VI bodoch 1 a 2 nariadenia č. 882/2004 vykladať v tom zmysle, že pri stanovení výšky poplatkov za úradné kontroly možno prihliadať na poplatky, ktoré slúžia na vytvorenie rezervy spoločnosti s ručením obmedzeným (KDS), od ktorej si zodpovedný orgán prenajíma asistentov, pričom túto rezervu možno v núdzovej situácii použiť na výplaty miezd a úhradu nákladov na vzdelávanie personálu, ktorý skutočne vykonáva úradné kontroly, ako aj pre personál, ktorý umožňuje vykonanie úradných kontrol?

6.

V prípade kladnej odpovede na [piatu] otázku: v akom rozsahu možno vytvoriť takúto rezervu a aké dlhé obdobie môže pokrývať?


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 2004, s. 1; Mim. vyd. 03/045, s. 200.