15.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 373/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2018. uputio Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV protiv Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Predmet C-477/18)

(2018/C 373/09)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Tuženik: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prethodna pitanja

1.

Treba li izraz „osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama” iz Priloga VI. točke 1. Uredbi br. 882/2004 (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (Uredba br. 882/2004) i izraz „osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama” iz Priloga VI. točke 2. Uredbi br. 882/2004 tumačiti na način da troškovi (plaća) koji se mogu uzeti u obzir pri izračunavanju pristojbi za službene kontrole mogu biti isključivo troškovi (plaća) službenih veterinara i službenih asistenata koji provode službene kontrole ili u njih mogu spadati i troškovi (plaća) drugog osoblja Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteita (Nizozemsko tijelo za sigurnost hrane i proizvoda, NVWA) ili Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sectora (Društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kvalitete u životinjskom sektoru, KDS)?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje takav da izrazom „osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama” iz Priloga VI. točke 1. Uredbi br. 882/2004 i izrazom „osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama” iz Priloga VI. točke 2. Uredbi br. 882/2004 mogu biti obuhvaćeni i troškovi (plaća) drugog osoblja NVWA-a ili KDS-a, pod kojim okolnostima i unutar kojih granica između troškova za to drugo osoblje i službenih kontrola tada još uvijek postoji tako uska veza da se pristojbe prikupljene za troškove (plaća) mogu temeljiti na članku 27. stavku 4. i Prilogu VI. točkama 1. i 2. Uredbi br. 882/2004?

3.

a.

Treba li odredbe iz članka 27. stavka 4. točke (a) i Priloga VI. točaka 1. i 2. Uredbi br. 882/2004 tumačiti na način da se članku 27. stavka 4. i Prilogu VI. točkama 1. i 2. protivi to da se klaonicama naplaćuju pristojbe za službene kontrole koje se odnose na četvrtine sata koje su one prijavile nadležnim tijelima, ali tijekom kojih se stvarno nisu obavljale službene kontrole?

b.

Vrijedi li odgovor na pitanje 3. i ako nadležno tijelo posudi službene veterinare koji ne primaju naknadu za četvrtine sata koje je klaonica prijavila nadležnom tijelu ali tijekom kojih se stvarno ne provode djelatnosti službene kontrole, pri čemu se iznos naplaćen klaonici za prijavljene četvrtine sata tijekom kojih se nije radilo služi za pokriće općih upravnih troškova nadležnog tijela?

4.

Treba li odredbe iz članka 27. stavka 4. točke (a) i Priloga VI. točaka 1. i 2. Uredbi br. 882/2004 tumačiti na način da se članku 27. stavka 4. protivi to da se klaonicama naplaćuje prosječna tarifa za djelatnosti službene kontrole koje obavljaju veterinari koji su zaposlenici NVWA-a i (manje plaćeni) posuđeni veterinari, tako da se njima naplaćuje tarifa koja je veća od one koja se plaća posuđenim veterinarima?

5.

Treba li odredbe iz članka 26. i članka 27. stavka 4. točke (a) kao i Priloga VI. točaka 1. i 2. Uredbi br. 882/2004 tumačiti na način da se pri izračunavanju pristojbi za službene kontrole mogu uzeti u obzir troškovi koji služe osnivanju rezervi u društvu s ograničenom odgovornošću (KDS), od kojeg nadležno tijelo posuđuje službene asistente, pri čemu se rezerve u slučaju krize mogu upotrijebiti za isplatu plaća i pokriće troškova osposobljavanja osoblja koje stvarno provodi službene kontrole kao i osoblja koje omogućuje provedbu službenih kontrola?

6.

Ako je odgovor na [peto] pitanje potvrdan: do kojeg iznosa se mogu osnovati takve rezerve i na koliko dugo razdoblje se mogu odnositi?


(1)  SL 2004., L 165, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 51., str. 5.)