26.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 427/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. jūlijā iesniedza Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Lieta C-473/18)

(2018/C 427/09)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: GP

Atbildētāja: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Prejudiciālie jautājumi

1)

Kura 2009. gada 15. oktobra Lēmuma Nr. H3 (1) norma tādos apstākļos, kādi ir pamatlietā, ir jāpiemēro ģimenes pabalstu par bērniem, kas ietver bērnu pabalstus, attiecīgi, apgādājamā bērna pabalstus, valūtas konvertācijai?

2)

Kā konkrēti ir jāinterpretē šādi piemērojama norma, aprēķinot no valūtas kursa atkarīgo bērnu pabalstu starpības summu?

a)

Ja ir jāpiemēro Lēmuma Nr. H3 2. punkts – kura diena šīs normas nozīmē ir diena, “kad iestāde veic attiecīgo darbību”?

b)

Ja ir jāpiemēro Lēmuma Nr. H3 3. punkta b) apakšpunkts (attiecīgajā gadījumā saistībā ar 4. punktu) – kurš mēnesis šīs normas nozīmē ir mēnesis, “kurā jāpiemēro noteikums”?

c)

Ja ir jāpiemēro Lēmuma Nr. H3 5. punkts: vai izņēmuma klauzula attiecībā uz valsts tiesībām ir saderīga ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 (2) 90. pantā noteikto pilnvarojumu? Ja tā ir – vai ar valsts tiesību aktos ir “noteikts citādi” tiek prasīts tiesību akts formālā nozīmē vai pietiek ar valsts pārvaldes iestādes administratīvu norādījumu?

3)

Vai pastāv īpatnības, ja Šveices apgādājamā bērna pabalstu valūtas konvertāciju veic Vācijas ģimenes pabalstu kase?

a)

Vai, piemērojot Lēmumu Nr. H3 attiecībā uz Šveici, ir nozīme tam, ka Vācijas valsts tiesībās atbilstoši Einkommensteuergesetz [Likums par ienākuma nodokli] 65. panta 1. punkta pirmā teikuma 2. punktam ir paredzēta pabalstu izslēgšana?

b)

Vai valūtas konvertācijā saskaņā ar Lēmumu Nr. H3 ir nozīme datumam, kurā Šveices iestāde ir piešķīrusi vai izmaksājusi bērnu pabalstus?

c)

Vai valūtas konvertācijā saskaņā ar Lēmumu Nr. H3 ir nozīme datumam, kurā Vācijas iestāde ir noraidījusi vai piešķīrusi bērnu pabalstu starpību?


(1)  Lēmums Nr. H3 (2009. gada 15. oktobris) par datumu, kas jāņem vērā, lai noteiktu valūtas kursu, kas minēts Regulas Nr. 987/2009 90. pantā, OV 2010, C 106, 56. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.