26.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 427/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie (Belgia) la 19 iulie 2018 – IN/Belgische Staat

(Cauza C-469/18)

(2018/C 427/07)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van Cassatie

Părțile din procedura principală

Reclamant: IN

Pârât: Belgische Staat

Întrebarea preliminară

În materie de TVA, articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune în orice împrejurare utilizării mijloacelor de probă care au fost obținute cu încălcarea dreptului la respectarea vieții private garantat de articolul 7 din Cartă sau acest articol lasă o marjă unei reglementări naționale conform căreia instanța competentă care trebuie să stabilească dacă un astfel de mijloc de probă poate fi utilizat ca temei în vederea stabilirii TVA-ului trebuie să efectueze o apreciere precum cea descrisă la punctul 4 din prezenta decizie de trimitere?