26.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 427/4


2018 m. liepos 19 d.Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IN / Belgische Staat

(Byla C-469/18)

(2018/C 427/07)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: IN

Kita kasacinio proceso šalis: Belgische Staat

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis aiškintinas taip, kad kalbant apie pridėtinės vertės mokestį šis straipsnis jokiomis aplinkybėmis neleidžia naudoti įrodymų, surinktų pažeidžiant Chartijos 7 straipsniu garantuojamą teisę į tai, kad būtų gerbiamas privatus gyvenimas, o gal jis leidžia priimti (taikyti) nacionalinės teisės aktą, pagal kurį teismas, turintis nuspręsti, ar toks įrodymas gali būti naudojamas nustatomam pridėtinės vertės mokesčiui pagrįsti, turi atlikti vertinimą, kaip nurodyta sprendimo pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą 4 punkte?