26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 19. července 2018 – IN v. Belgische Staat

(Věc C-469/18)

(2018/C 427/07)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: IN

Odpůrce: Belgische Staat

Předběžná otázka

Je třeba vykládat článek 47 Listiny základních práv Evropské unie v tom smyslu, že v souvislosti s daní z přidané hodnoty za všech okolností brání použití důkazních prostředků, které byly získány porušením práva na respektování soukromého života zaručeného v článku 7 Listiny, nebo připouští vnitrostátní právní úpravu, podle které soud, který musí rozhodnout, zda lze použít takový důkaz jako základ pro výměr DPH, musí provést zvážení, jak je popsáno v bodu 4 předkládacího rozhodnutí?