22.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/5


A Judecătoria Constanţa (Románia) által 2018. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – R kontra P

(C-468/18. sz. ügy)

(2018/C 381/06)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Constanţa

Az alapeljárás felei

Felperes: R

Alperes: P

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Abban az esetben, ha valamely tagállam bíróságához olyan egységes keresetet nyújtanak be, amely három kereseti kérelmet tartalmaz, vagyis a kiskorú gyermek szülei házasságának felbontására, az e gyermekkel kapcsolatos szülői felelősség megállapítására és a gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség megállapítása iránti kérelmet, értelmezhetők-e úgy a 4/2009 rendelet (1) 3. cikkének a) pontjában, 3. cikkének d) pontjában és 5. cikkében foglalt rendelkezések, hogy a házasság felbontásáról döntő bíróság – amely egyúttal az alperes szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság és amely előtt az alperes megjelent – határozhat a gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség megállapítása iránti kérelemről, jóllehet a gyermekkel kapcsolatos szülői felelősség tekintetében megállapította joghatóságának hiányát, vagy a gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség megállapítása iránti kérelemről csak az a bíróság határozhat, amely a gyermekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó kereseti kérelem tekintetében joghatósággal rendelkezik?

2)

A nemzeti bírósághoz fordulást illetően ugyanabban az esetben a gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség megállapítása iránti kérelem a szóban forgó rendelet 3. cikkének d) pontja értelmében megőrzi-e járulékos jellegét a szülői felelősség megállapítására irányuló kérelemhez képest?

3)

A második kérdésre adott nemleges válasz esetén a gyermek mindenek felett álló érdeke-e az, hogy valamely tagállam joghatósággal rendelkező bírósága a 4/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja alapján határozzon az azon házasságból származó gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség megállapítása iránti kérelemről is, amelynek felbontását kérik, figyelemmel arra, hogy e bíróság a szülői felügyelet gyakorlása tekintetében megállapította joghatóságának hiányát, jogerős ítéletben elismerve, hogy nem teljesültek a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (2) 12. cikkében foglalt feltételek?


(1)  A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 7., 1. o.; helyesbítések: HL 2011. L 131., 26. o., HL 2013. L 8., 19. o., HL 2013. L 281., 29. o.).

(2)  HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o., helyesbítés: HL 2013. L 82., 63. o.