5.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 16 juli 2018 – AV och BU mot Comune di Bernareggio

(Mål C-465/18)

(2018/C 399/28)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: AV och BU

Motpart: Comune di Bernareggio

Tolkningsfråga

Utgör principerna om etableringsfrihet, icke-diskriminering, likabehandling, fri konkurrens och fri rörlighet för arbetstagare enligt dels artiklarna 45 FEUF, 49–56 FEUF och 106 FEUF, dels artiklarna 15 och 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt principerna om proportionalitet och rimlighet, vilka följer av dessa, hinder för nationella bestämmelser såsom artikel 12.2 i lag nr 362/1991, enligt vilken anställda på ett kommunalt apotek har företrädesrätt i händelse av överlåtelse av nämnda apotek?