5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 399/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 16. julija 2018 – AV, BU/Comune di Bernareggio

(Zadeva C-465/18)

(2018/C 399/28)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: AV, BU

Tožena stranka: Comune di Bernareggio

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načela svobode ustanavljanja, nediskriminacije, enake obravnave, varstva konkurence in prostega gibanja delavcev iz členov 45, od 49 do 56 in 106 PDEU, ter členov 15 in 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter merilo sorazmernosti in razumnosti, ki ga navedena načela vsebujejo, nasprotujejo nacionalnim predpisom, kot je člen 12(2) L 362/1991 (zakon št. 362/1991), po katerem imajo zaposleni v javni lekarni predkupno pravico v primeru prenosa lastništva te lekarne?