5.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 399/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 16. júla 2018 – AV, BU/Comune di Bernareggio

(Vec C-465/18)

(2018/C 399/28)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: AV, BU

Odporca: Comune di Bernareggio

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady slobody usadiť sa, nediskriminácie, rovnosti zaobchádzania, ochrany hospodárskej súťaže a voľného pohybu pracovníkov, uvedené v článkoch 45, 49 až 56 a 106 ZFEÚ a tiež v článkoch 15 a 16 Charty základných práv Európskej únie, ako aj kritérium proporcionality a dôvodnosti, ktoré je v týchto zásadách zahrnuté, vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je ustanovenie článku 12 ods. 2 zákona 362/1991, ktoré v prípade prevodu vlastníctva obecnej/mestskej lekárne priznáva predkupné právo zamestnancom dotknutej lekárne?