5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/21


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AV, BU kontra Comune di Bernareggio

(C-465/18. sz. ügy)

(2018/C 399/28)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: AV, BU

Alperes: Comune di Bernareggio

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az EUMSZ 45., EUMSZ 49–56. és EUMSZ 106. cikk, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15. és 16. cikke szerinti, a letelepedés szabadságára, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, az egyenlő bánásmód követelményére, a verseny védelmére és a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó elvvel, továbbá az arányosságnak és az észszerűségnek az említett elvekbe foglalt követelményével az L. 362/1991 (362/1991. sz. törvény) 12. cikkének 2. bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az önkormányzati gyógyszertár átruházása esetére elővásárlási joggal ruházza fel a gyógyszertár munkavállalóit?