5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 16. juulil 2018 – AV, BU versus Comune di Bernareggio

(Kohtuasi C-465/18)

(2018/C 399/28)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: AV, BU

Vastustaja: Comune di Bernareggio

Eelotsuse küsimus

Kas asutamisvabaduse, diskrimineerimiskeelu, võrdse kohtlemise, konkurentsi kaitse ja töötajate vaba liikumise põhimõtetega, mis on sätestatud ELTL artiklites 45, 49–56 ja 106 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 15 ja 16, ning nendesse kätketud proportsionaalsuse ja mõistlikkuse kriteeriumidega on vastuolus niisugune riigisisene õigusnorm nagu seaduse nr 362/1991 artikli 12 lõige 2, mille kohaselt on munitsipaalapteegi omandiõiguse üleandmise korral ostueesõigus selle apteegi töötajatel?