24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 341/8


Жалба, подадена на 13 юли 2018 г. от Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 3 май 2018 г. по дело T-431/12, Distillerie Bonollo и др./Съвет на Европейския съюз

(Дело C-461/18 P)

(2018/C 341/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (представители: K. Adamantopoulos, P. Billiet, адвокати)

Други страни в производството: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Съвет на европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени изцяло решението на Общия съд от 3 май 2018 г. по дело T-431/12 и

да осъди жалбоподателите в производството пред Общия съд да заплатят на жалбоподателя в настоящото производство съдебните разноски, направени в последното, както и в производство пред Общия съд по дело T-431/12.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание за отмяна, а именно, че в обжалваното съдебно решение е допусната явна грешка при прилагане на правото, като е прието, че член 11, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (1) на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, въз основа на който е приет Регламент 626/2012 (2) (наричан по-нататък „Основният регламент“) не допуска институциите на Съюза да конструират нормалната стойност на съответния продукт при изчисляване на дъмпинговия марж по време на частичното междинно антидъмпингово преразглеждане, ако по време на първоначалното антидъмпингово разследване вместо това за целта са използвали действителните вътрешни продажни цени.

1.

Жалбоподателят твърди, право, че конструирането на нормалната стойност не представлява различен метод за определяне на нормалната стойност спрямо действителните вътрешни продажни цени, тъй като целта им е да се установи най-добре нормалната стойност, като се вземат предвид особеностите на всеки отделен случай и променящите се във времето данни за разходите/цената. Всъщност член 2, параграфи 1—6 от основния регламент предвижда различни обстоятелства, оправдаващи използването на конструирана нормална стойност вместо на действителните вътрешни продажни цени за целите на изчисляването на дъмпинговия марж във всеки отделен случай. Ограничаването на свободата на институциите на Съюза да конструират нормалната стойност при частично междинно преразглеждане, когато са използвали действителните вътрешни продажни цени за същите цели при по-ранни разследвания, лишава институциите на Съюза от възможността да прибягват до различни алтернативи, установени в член 2 от основния регламент. Като се имат предвид съществените разлики в разходите за естествено и изкуствено производство на винена киселина, конструирането на аналогичната нормална стойност в Аржентина в Регламент 626/2012 най-добре отразява обстоятелството, че аржентинският аналогичен производител произвежда винена киселина по естествения метод, който е чувствително по-скъп от синтетичния метод, използван от жалбоподателя.

2.

Второ, във връзка с основанието на жалбата си жалбоподателят твърди, че при първоначалното антидъмпингово разследване са установени две категории износители: съдействащи износители, като жалбоподателя, на които е предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ) съгласно член 2, параграф 7, буква б) от Основния регламент, и несъдействащи износители, на които не е предоставено третиране като ТДПИ и по отношение на които институциите на Съюза прилагат „най-добрата налична информация“ съгласно член 18 от Основния регламент. При частичното междинно преразглеждане, довело до приемането на Регламент 626/2012, институциите на Съюза са отказали да предоставят на съдействащите производители като жалбоподателя ТДПИ и тяхната нормална стойност е установена съгласно член 2, параграф 7, буква a) от Основния регламент спрямо Аржентина, която е избраната от Комисията аналогична страна. Тази категория износители не е била налице по време на първоначалното разследване. Следователно, дори член 11, параграф 9 от Основния регламент да трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска институциите на Съюза да използват конструирани нормални стойности вместо действителните вътрешни продажни цени при частично междинно преразглеждане, което не така, той пак няма да е пречка институциите на Съюза да използват конструирана нормална стойност по отношение на появила се за първи път по време на частичното междинно преразглеждане нова категория износители, които оказват съществено съдействие, но не им е предоставено ТДПИ.

3.

На последно място, различни изводи, направени в обжалваното съдебно решение, противоречат на съдебната практика на Съюза и на СТО относно установяването на нормалната стойност, както и относно осигуряването на обективно сравняване на цените и зачитането на правото на защита на износителите.


(1)  ОВ L 343, 2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 626/2012 на Съвета от 26 юни 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 349/2012 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 182, 2012 г., стр. 1)