22.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 381/4


Recurs introdus la 12 iulie 2018 de HK împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 3 mai 2018 în cauza T-574/16, HK/Comisia

(Cauza C-460/18 P)

(2018/C 381/05)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: HK (reprezentanți: A. Champetier, S. Rodrigues, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentei

Declararea recursului ca fiind admisibil și fondat;

anularea Hotărârii Tribunalului din 3 mai 2018 (cauza T-574/16);

evocarea cauzei pentru a se statua prin admiterea pretențiilor recurentului formulate în primă instanță, inclusiv obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată; sau

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, cheltuielile de judecată aferente recursului trebuind să fie reglementate potrivit articolului 184 din Regulamentul de procedură al Curții.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, recurentul invocă două motive. Primul motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 17 primul paragraf din anexa VIII la Statutul funcționarilor și pe caracterul echivoc, incoerent și în același timp contradictoriu al motivării. Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea principiului nediscriminării și pe insuficiența motivării.