22.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/4


Жалба, подадена на 12 юли 2018 г. от HK срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 3 май 2018 г. по дело T-574/16, HK/Комисия

(Дело C-460/18 P)

(2018/C 381/05)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: HK (представители: A. Champetier, S. Rodrigues, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се обяви жалбата за допустима и основателна,

да се отмени решение на Общия съд от 3 май 2018 г. (дело T-574/16),

Съдът да се произнесе окончателно по делото като уважи исканията на жалбоподателя, формулирани на първа инстанция, включително искането за осъждане на ответника да заплати съдебните разноски, или

при условията на евентуалност, да се върне делото на Общия съд за постановяване на решение, като в този случай съдебните разноски по производството по обжалване трябва да бъдат определени в съответствие с член 184 от Процедурния правилник на Съда.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две правни основания. Първото основание е изведено от нарушение на член 17, първа алинея от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица и от двусмисленост, непоследователност и противоречивост на мотивите. Второто основание е изведено от нарушение на принципа на недопускане на дискриминация и от непълнота на мотивите.