24.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 341/8


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 12 lipca 2018 r. – „GVC Services (Bulgaria)” EOOD / Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Sofia

(Sprawa C-458/18)

(2018/C 341/09)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administratiwen syd Sofija-grad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca:„GVC Services (Bulgaria)” EOOD

Strona przeciwna: Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Sofia

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 2 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2011/96/UE (1) w związku z załącznikiem I część A lit. ab) należy interpretować w ten sposób, że przez „spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa” rozumie się także spółki zarejestrowane w Gibraltarze[?]

2)

Czy art. 2 lit. a) ppkt (iii) dyrektywy 2011/96/UE w związku z załącznikiem I część B należy interpretować w ten sposób, że przez „corporation tax w Zjednoczonym Królestwie” rozumie się także podatek dochodowy od osób prawnych należny w Gibraltarze[?]


(1)  Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, Dz.U. 2011, L 345, s. 8.