24.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 341/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. jūlijā iesniedza Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) – “GVC Services (Bulgaria)” EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia

(Lieta C-458/18)

(2018/C 341/09)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Sofia-grad

Pamatlietas puses

Prasītāja: “GVC Services (Bulgaria)” EOOD

Atbildētāja: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai Direktīvas 2011/96/ES (1) 2. panta a) punkta i) apakšpunkts, skatīts kopā ar I pielikuma A daļas ab) punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka frāze “uzņēmējsabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem”, ietver arī Gibraltārā dibinātas sabiedrības?

2.

Vai Direktīvas 2011/96/ES 2. panta a) punkta iii) apakšpunkts, skatīts kopā ar I pielikuma B daļu, ir jāinterpretē tādējādi, ka frāze “corporation tax Apvienotajā Karalistē” ietver arī Gibraltārā maksājamu uzņēmumu ienākuma nodokli?


(1)  Padomes Direktīva 2011/96/ES (2011. gada 30. novembris) par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs (OV 2011, L 345, 8. lpp.).