24.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 341/8


2018 m. liepos 12 d.Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

(Byla C-458/18)

(2018/C 341/09)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen Sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD

Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2011/96/ES (1) 2 straipsnio a punkto i papunktis, taikomas kartu su I priedo A dalies ab punktu, turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „bendrovės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus“ apima ir Gibraltare įsteigtas bendroves?

2.

Ar Direktyvos 2011/96/ES 2 straipsnio a punkto iii papunktis, taikomas kartu su I priedo B dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „corporation tax Jungtinėje Karalystėje“ apima ir Gibraltare mokamą pelno mokestį?


(1)  2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 345, 2011, p. 8).