24.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 341/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) on esittänyt 12.7.2018 – GVC Services (Bulgaria) EOOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia

(Asia C-458/18)

(2018/C 341/09)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Sofia-grad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GVC Services (Bulgaria) EOOD

Vastaaja: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 2011/96/EU (1) 2 artiklan a alakohdan i alakohtaa, luettuna yhdessä liitteessä I olevan A kohdan ab alakohdan kanssa, tulkittava siten, että käsite ”Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt” käsittää myös Gibraltarille perustetut yhtiöt?

2)

Onko 2 artiklan a alakohdan iii alakohtaa, luettuna yhdessä direktiivin 2011/96/EU liitteessä I olevan B osan kanssa, tulkittava siten, että käsite ”corporation tax Yhdistyneessä kuningaskunnassa” käsittää myös Gibraltarilla maksettavan yhteisöveron?


(1)  Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 30.11.2011 annettu neuvoston direktiivi 2011/96/EU (EUVL 2011, L 345, s. 8).