24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 341/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 12. juulil 2018 – „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

(Kohtuasi C-458/18)

(2018/C 341/09)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja:„GVC Services (Bulgaria)“ EOOD

Vastustaja: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2011/96 (1) artikli 2 punkti a alapunkti i koostoimes I lisa A osa punktiga ab tuleb tõlgendada nii, et mõiste „Ühendkuningriigi õiguse alusel asutatud äriühingud“ hõlmab ka Gibraltaril asutatud äriühinguid?

2.

Kas direktiivi 2011/96 artikli 2 punkti a alapunkti iii koostoimes I lisa B osaga tuleb tõlgendada nii, et mõiste „corporation tax Ühendkuningriigis“ hõlmab ka Gibraltaril tasumisele kuuluvat äriühingu tulumaksu?


(1)  Nõukogu 30. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT 2011, L 345, lk 8).