5.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/19


Acțiune introdusă la 13 iulie 2018 – Republica Slovenia/Republica Croația

(Cauza C-457/18)

(2018/C 399/27)

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Republica Slovenia (reprezentant: M. Menard)

Pârâtă: Republica Croația

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curţii declararea faptului că pârâta a încălcat:

articolul 2 şi articolul 4 alineatul (3) TUE;

articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, precum şi anexa I la regulamentul respectiv, referitoare la configurarea sistemului Uniunii Europene de control, inspecţie şi asigurare a respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului care a fost instituit prin Regulamentul nr. 1224/2009 şi prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 404/2011;

articolele 4 şi 17, coroborate cu articolul 13, din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), precum şi

articolul 2 alineatul (4) şi articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim;

şi obligarea pârâtei la

încetarea imediată a încălcărilor menţionate anterior, precum şi

la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susţinerea acţiunii, reclamanta invocă următoarele motive.

Primul motiv:

Prin faptul că a încălcat unilateral angajamentul, asumat în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, de a respecta hotărârea arbitrală şi, astfel, frontiera stabilită în hotărâre şi celelalte obligaţii care decurg din hotărârea menţionată, Republica Croaţia refuză să respecte statul de drept care constituie o valoare fundamentală a Uniunii Europene (articolul 2 TUE).

Al doilea motiv:

Prin faptul că a refuzat unilateral să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul hotărârii arbitrale, împiedicând în acelaşi timp Slovenia să îşi exercite pe deplin suveranitatea asupra unor părţi din teritoriul său în sensul tratatului, Republica Croaţia încalcă obligaţia de cooperare loială cu Uniunea Europeană şi cu Republica Slovenia, în sensul articolului 4 alineatul (3) TUE. Comportamentul Republicii Croaţia pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii Europene, printre care consolidarea păcii şi o uniune din ce în ce mai strânsă între naţiuni, precum şi a obiectivelor prevăzute în normele Uniunii referitoare la teritoriul statelor membre [articolul 4 alineatul (3) primul paragraf TUE]. În plus, Republica Croaţia pune Republica Slovenia în imposibilitatea de a pune în aplicare dreptul Uniunii pe întregul său teritoriu terestru şi maritim, precum şi de a acţiona în conformitate cu acest drept, în special cu dispoziţiile dreptului derivat al Uniunii referitoare la teritoriul statelor membre [articolul 4 alineatul (3) primul paragraf TUE].

Al treilea motiv:

Republica Croaţia încalcă Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, în special regimul privind accesul reciproc în sensul articolului 5 şi al anexei I la regulamentul respectiv. Regimul, care se aplică Croaţiei şi Sloveniei de la 30 decembrie 2017, acordă unui număr de 25 de nave de pescuit din fiecare stat acces liber la marea teritorială a celuilalt stat, astfel cum este delimitată în temeiul dreptului internaţional, şi anume în sensul hotărârii arbitrale. Republica Croaţia împiedică Republica Slovenia să îşi exercite drepturile în cadrul regimului menţionat şi încalcă astfel articolul 5 din regulamentul respectiv prin faptul că: (i) refuză să aplice regimul referitor la accesul reciproc, (ii) refuză să recunoască validitatea legislaţiei adoptate în acest scop de Republica Slovenia şi (iii) împiedică liberul acces al navelor de pescuit slovene, prin aplicarea sistematică de amenzi, la apele marine pe care hotărârea arbitrală din 2017 le-a stabilit ca fiind slovene şi, a fortiori, liberul acces la apele croate care intră în domeniul de aplicare a regimului privind liberul acces reciproc.

Al patrulea motiv:

Republica Croaţia încalcă Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, precum şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011. Fără a avea autorizarea Republicii Slovenia, vedete de patrulare ale poliţiei croate însoţesc navele de pescuit croate care pescuiesc în ape slovene, împiedicându-i astfel pe inspectorii slovaci din domeniul pescuitului să efectueze controale. În acelaşi timp, autorităţile croate aplică navelor de pescuit slovene, atunci când pescuiesc în apele slovene pe care Croaţia le revendică pentru sine, amenzi pentru trecerea ilegală a frontierei şi pentru pescuit ilegal. În plus, Croaţia nu transmite Sloveniei date referitoare la activitatea ambarcaţiunilor croate în apele slovene, aşa cum prevăd cele două regulamente citate anterior. Astfel, Republica Croaţia împiedică Republica Slovenia să desfăşoare controale în ape care ţin de suveranitatea şi de jurisdicţia sa şi nu respectă competenţa exclusivă care îi revine Sloveniei ca stat costier asupra mării sale teritoriale, încălcând astfel Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 şi Regulamentul (UE) nr. 404/2011.

Al cincilea motiv:

Republica Croaţia a încălcat şi continuă să încalce Regulamentul (UE) nr. 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). Croaţia nu recunoaşte ca frontieră comună cu Slovenia frontiera stabilită prin hotărârea arbitrală, nu cooperează cu Slovenia pentru a apăra această „frontieră externă” şi nu este în măsură să asigure o protecţie satisfăcătoare, astfel încât aceasta încalcă articolele 13 şi 17 din regulamentul menţionat, precum şi articolul 4, care prevăd stabilirea frontierelor în conformitate cu dreptul internaţional.

Al șaselea motiv:

Republica Croaţia a încălcat şi continuă să încalce Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim, care se aplică „apelor marine” ale statelor membre, astfel cum sunt definite în conformitate cu dispoziţiile relevante ale Convenției Organizaţiei Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982 („UNCLOS”) [articolul 2 alineatul (4) din directivă]. Republica Croaţia respinge hotărârea arbitrală care a stabilit o astfel de delimitare şi – dimpotrivă – include ape slovene în propria amenajare a spaţiului maritim şi, în consecinţă, nu permite o armonizare cu harta geografică a Republicii Slovenia, încălcând astfel directiva menţionată, în special articolele 8 şi 11 din aceasta.