5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/19


Žaloba podaná dne 13. července 2018 – Slovinská republika v. Chorvatská republika

(Věc C-457/18)

(2018/C 399/27)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Slovinská republika (zástupce: M. Menard)

Žalovaná: Chorvatská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že žalovaná porušila článek 2 a čl. 4 odst. 3 SEU;

určit, že žalovaná porušila čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES;

určit, že žalovaná porušila články 4 a 17 ve spojení s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), jakož i

čl. 2 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor;

uložit žalované, aby okamžitě přestala s uvedenými porušeními a

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně uplatňuje následující žalobní důvody na podporu své žaloby.

První žalobní důvod:

Chorvatsko tím, že jednostranně nesplňuje závazek přijatý během přistoupení k Evropské unii, a sice respektovat rozhodčí nález, jakož i hranici určenou v rozsudku a jiné povinnosti vyplývající z uvedeného rozsudku, odmítá respektovat právní stát, který je základní hodnotou Evropské unie (článek 2SEU).

Druhý žalobní důvod:

Chorvatsko tím, že jednostranně neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z rozhodčího nálezu, zároveň brání Slovinsku, aby plně uplatňovalo svou svrchovanost na některých jeho územích ve smyslu Smluv, neplní loajální povinnost spolupráce s Evropskou unií a se Slovinskem ve smyslu čl. 4 odst. 3 SFEU. Jednání Chorvatska ohrožuje dosažení cílů Evropské unie, zejména budování míru a vytváření stále užšího svazku mezi národy, a cíle ustanovení Unie týkajících se území členských států (čl. 4 odst. 3 první pododstavec). Chorvatsko brání Slovinsku také v tom, aby uplatňovalo unijní právo na celém pevninském a námořním územím a jednalo v souladu s tímto právem, zvláště s ustanoveními sekundárního práva týkajícími se území členských států (čl. 4 odst. 3 první pododstavec SEU).

Třetí žalobní důvod:

Chorvatsko porušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, zvláště právní úpravu vzájemného přístupu podle článku 5 a přílohy I. Právní úprava, která se uplatňuje na Chorvatsko a Slovinsko od 30. prosince 2017, poskytuje 25 rybářským lodím každého ze států volný přístup do teritoriálních vod druhého státu, jak je vymezeno mezinárodním právem, a sice rozhodčím nálezem. Chorvatsko brání Slovinsku, aby uplatňovalo svá práva v rámci této právní úpravy, a tím porušuje článek 5 nařízení, neboť (i) odmítá uplatňovat právní úpravu týkající se vzájemného přístupu, (ii) odmítá uznat platnost právních předpisů přijatých Slovinskem za tímto účelem a (iii) tím, že soustavně ukládá slovinským rybářům sankce, brání jim ve volném přístupu do teritoriálních vod přidělených Slovinsku v rozhodčím nálezu z roku 2017, a a fortiori do chorvatských teritoriálních vod spadajících do působnosti právní úpravy týkající se vzájemného přístupu.

Čtvrtý žalobní důvod:

Chorvatsko porušuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 404/2001 ze dne 8. dubna 2011. Lodě chorvatské policie doprovázejí chorvatské rybáře, kteří provádějí rybolov v slovinských vodách, čímž brání slovinským inspektorům rybolovu, aby prováděli kontrolu. Chorvatské úřady ukládají zároveň slovinským rybářům, kteří provádějí rybolov v slovinských vodách, jež si Chorvatsko přivlastňuje, pokuty za protiprávní překročení hranice a protiprávní rybolov. Kromě toho Chorvatsko nesděluje Slovinsku žádné informace o činnostech chorvatských lodí v slovinských vodách, jak vyžaduje nařízení. Chorvatsko tím brání Slovinsku, aby provádělo kontrolu ve vodách, na které se vztahuje jeho svrchovanost a jeho soudní pravomoc a nerespektuje výlučné pravomoci Slovinska k teritoriálním vodám jakožto pobřežního státu, a tím porušuje nařízení (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 404/2011.

Pátý žalobní důvod:

Chorvatsko stále porušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Chorvatsko neuznává hranici určenou v rozhodčím nálezu jako společnou hranici se Slovinskem, nespolupracuje se Slovinskem při ochraně této „vnitřní hranice“ a není schopno zajistit dostatečnou ochranu, čímž porušuje články 13 a 17 nařízení, jakož i článek 4, který vyžaduje, aby hranice byla určena v souladu s mezinárodním právem.

Šestý žalobní důvod:

Chorvatsko porušovalo a stále porušuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor, která se vztahuje na „teritoriální vody“ členských států, které byly určeny v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) (čl. 2 odst. 4 směrnice). Chorvatsko odmítá rozhodčí nález, v němž bylo rozhodnuto o takovém vymezení a naopak zahrnuje slovinské vody do svého územního plánování námořních prostor, čímž porušuje směrnici, zejména její články 8 a 11.