27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/21


2018 m. liepos 12 d. Vengrijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-554/15 ir T-555/15 Vengrija / Europos Komisija

(Byla C-456/18 P)

(2018/C 301/29)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér ir G. Koós

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliaciniu skundu Vengrija prašo Teisingumo Teismo:

panaikinti 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-554/15 ir T-555/15.

iš dalies panaikinti 2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą C(2015) 4805 dėl Vengrijos tabako pramonės įmonėms taikomos sveikatos priežiūros įmokos tiek, kiek tame sprendime nurodyta netaikyti progresinių mokesčių tarifų ir nemažinti šios įmokos investicijų atveju, kaip nustatyta Vengrijos parlamento patvirtintame a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (2014 m. Įstatymas Nr. XCIV dėl tabako pramonės įmonių sveikatos priežiūros įmokos už 2015 m.).

iš dalies panaikinti 2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą C(2015) 4808 dėl 2014 m. Vengrijos maisto grandinės patikros mokesčio pakeitimo tiek, kiek jame nurodyta nebetaikyti progresinių mokesčių tarifų už maisto grandinės patikrą.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vengrijos vyriausybė apeliacinį skundą grindžia trimis argumentais, remdamasi Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytais kriterijais.

Pirma, Vengrijos vyriausybė apeliacinį skundą grindžia tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai pritaikė teisės aktus, nagrinėdamas tarpusavyje susijusius ieškinio pagrindus.

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino pareigą motyvuoti, SESV 296 straipsnį ir Chartijos 41 straipsnio 1 dalį.

Trečia, Vengrijos vyriausybė teigia, kad buvo padaryta vertinimo klaida, dėl kurios neteisingai įvertinti Vengrijos suformuluoti kaltinimai ir netinkamai išaiškinti jos ieškinyje išdėstyti argumentai.

Pasak Vengrijos vyriausybės, priimdama ginčijamus sprendimus Komisija visiškai nesilaikė reikiamų procedūros ir motyvavimo taisyklių, faktinės aplinkybės buvo išdėstytos netiksliai ir Komisija padarė akivaizdžia vertinimo klaidą bei viršijo jai suteiktus įgaliojimus. Nors Bendrasis Teismas turėjo jurisdikciją išnagrinėti visa tai, kas nurodyta, jis neatliko tokios vertinimo arba jį atliko netinkamai.

Vengrijos vyriausybė tvirtina, kad dėl šios priežasties Bendrasis Teismas visų pirma klaidingai išaiškino Reglamento (EB) Nr. 659/1999 (1) 11 straipsnio 1 dalį ir neteisingai pritaikė Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl šio straipsnio. Antra, Bendrasis Teismas padarė vertinimo klaidą, kai, pasak Vengrijos vyriausybės, neteisingai išaiškino suformuluotą teiginį dėl proporcingumo ir vienodo požiūrio principų reikalavimų ir padarė neteisingą išvadą, kad suderinamumas su ankstesniais Komisijos sprendimais ir jos praktika neturi esmės teisinio saugumo požiūriu. Taip pat Bendrasis Teismas tinkamai neatsižvelgė į Vengrijos vyriausybės teiginį dėl to, ar buvo tenkinamos sąlygos dėl valstybės pagalbos ir neatsižvelgė į šį reikšmingą teiginį netaikymo tikslais. Galiausiai Bendrasis Teismas taip pat nesilaikė pareigos motyvuoti padarydamas priešingą Komisijos per teismo posėdį išreikštai nuomonei išvadą, kad nurodymo netaikyti sprendimų būtina sąlyga buvo tai, kad Vengrija neketino jų įgyvendinti, o tai tinkamai nurodyta Komisijos sprendimuose.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83,1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).