27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 301/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 12. července 2018 Maďarskem proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 25. dubna 2018 ve spojených věcech T-554/15 a T-555/15, Maďarsko v. Evropská komise

(Věc C-456/18 P)

(2018/C 301/29)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Maďarsko (zástupce: M. Z. Fehér a G. Koós, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Maďarsko prostřednictvím kasačního opravného prostředku navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 ve spojených věcech T-554/15 a T-555/15;

částečně zrušil rozhodnutí Komise C(2015) 4805 ze dne 15. července 2015 o maďarském příspěvku podniků tabákového průmyslu na zdravotní péči v rozsahu, v němž nařizuje přestat uplatňovat jak progresivní daňové sazby na příspěvek na zdravotní péči, tak snížení uvedeného příspěvku v případě investic, které byly zavedeny dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (zákon č. XCIV z roku 2014 o příspěvku na zdravotní péči za rok 2015 ze strany podniků tabákového průmyslu), který byl schválen maďarským parlamentem;

částečně zrušil rozhodnutí Komise C(2015) 4808 ze dne 15. července 2015 o změně z roku 2014 sazby příspěvku na kontrolu potravinového řetězce v Maďarsku, a to v rozsahu, v němž nařizuje přerušit uplatňování progresivních sazeb příspěvku na kontrolu potravinového řetězce;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Maďarská vláda zakládá kasační opravný prostředek na třech argumentech v souladu s kritérii vypracovanými Soudním dvorem v judikatuře.

Zaprvé maďarská vláda zakládá kasační opravný prostředek na nesprávném právním posouzení, kterého se dopustil Tribunál při přezkumu důvodů žaloby, které spolu navzájem souvisely.

Zadruhé se Tribunál dopustil nesprávného posouzení ohledně povinnosti odůvodnění, článku 296 SFEU a čl. 41 odst. 1 Listiny.

Zatřetí maďarská vláda uplatňuje nesprávné posouzení, které vedlo k tomu, že nebyla přiměřeně posouzena tvrzení Maďarska, a k nesprávnímu výkladu argumentů uvedených v žalobě.

Podle maďarské vlády Komise zcela nedodržela procesní postupy a pravidla odůvodnění při přijetí sporných rozhodnutí, dopustila se zjevně nesprávného posouzení a překročila své pravomoci. Ačkoli přezkum výše uvedeného byl v pravomoci Tribunálu, ten takový přezkum opomněl a řádně neprovedl.

Maďarská vláda tvrdí, že v důsledku toho Tribunál zaprvé nesprávně vyložil čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 (1) a nesprávně uplatnil judikaturu Soudního dvora týkající se uvedeného článku. Zadruhé se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, jelikož podle maďarské vlády nesprávně posoudil tvrzení uvedené ve vztahu k požadavkům zásady proporcionality a zásady rovného zacházení a nesprávně vyvodil závěr, že koherence s předchozími rozhodnutími Komise a s její praxí není z pohledu právní jistoty zásadní. Obdobně Tribunál správně nevyložil tvrzení maďarské vlády, že došlo k souběhu podmínek pro státní podpory, a nezohlednil toto tvrzení relevantní pro účinky přerušení. Nakonec Tribunál rovněž nesplnil povinnost odůvodnění při konstatování, v rozporu s tím, co Komise uplatňovala v celém řízení, že podmínkou pro nařízení přerušení prostřednictvím sporných rozhodnutí bylo, že Maďarsko nevykazovalo vůli je provádět, a že to Komise v rozhodnutím dostačujícím způsobem dokázala.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1).