1.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 352/19


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. srpnja 2018. uputio Förvaltningsrätten i Linköping (Švedska) – Baltic Cable AB protiv Energimarknadsinspektionen

(Predmet C-454/18)

(2018/C 352/25)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Förvaltningsrätten i Linköping

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Baltic Cable AB

Tuženik: Energimarknadsinspektionen

Prethodna pitanja

1.

Treba li se članak 16. stavak 6. Uredbe o uvjetima za pristup mreži (1) primjenjivati u svim slučajevima kada osoba stječe prihode koji proizlaze iz dodjele interkonekcije, bez obzira na njezine okolnosti, ili se treba primijeniti samo kada je osoba koja stječe prihode operator prijenosnih sustava, kako je definiran u članku 2. stavku 4. Direktive o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje to da članak 16. stavak 6. Uredbe o uvjetima za pristup mreži treba primjenjivati samo na operatore prijenosnih sustava, je li poduzetnik koji samo upravlja spojnim vodom operator prijenosnih sustava?

3.

Ako odgovor na prvo ili drugo pitanje znači to da se članak 16. stavak 6. Uredbe o uvjetima za pristup mreži treba primjenjivati na poduzetnika koji samo upravlja spojnim vodom, mogu li se troškovi u vezi s upravljanjem spojnim vodovima i njihovim održavanjem u svakom slučaju smatrati ulaganjima u mrežu radi održavanja ili povećanja prijenosnih kapaciteta, kao što je navedeno u točki (b) prvog podstavka stavka 6. članka 16.?

4.

Ako odgovor na prvo ili drugo pitanje znači to da članak 16. stavak 6. Uredbe o uvjetima za pristup mreži treba primjenjivati na poduzetnika koji samo upravlja spojnim vodom, može li regulatorno tijelo, u skladu s drugim podstavkom stavka 6. članka 16. Uredbe o uvjetima za pristup mreži, odobriti to da poduzetnik koji samo upravlja spojnim vodom, koji ima metodologiju za određivanje tarifa ali nema kupce koji vrše izravna plaćanja s naknadama za uporabu mreže (tarife) koje se može smanjiti, koristi prihode od dodjele interkonekcije za ostvarivanje [orig. str. 22.] prihoda od ulaganja ili, ako je odgovor na treće pitanje negativan, za upravljanje i održavanje?

5.

Ako odgovor na prvo ili drugo pitanje znači to da članak 16. stavak 6. Uredbe o uvjetima za pristup mreži treba primjenjivati na poduzetnika koji samo upravlja spojnim vodom, a odgovor na treće i četvrto pitanje znači ili to da društvo ne može koristiti prihode od dodjele interkonekcije za upravljanje ili održavanje ili ostvarivanje prihoda od ulaganja, ili to da poduzetnik može koristiti prihode za upravljanje ili održavanje, ali ne i za ostvarivanje prihoda od ulaganja, je li primjena članka 16. stavka 6. Uredbe o uvjetima za pristup mreži na poduzetnika koji samo upravlja spojnim vodom suprotna načelu proporcionalnosti iz prava EU-a ili bilo kojem drugom primjenjivom načelu?


(1)  Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (SL 2009., L 211, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 8.).