22.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia Vigo (Spanien) den 11 juli 2018 – Bondora AS mot Carlos V. C.

(Mål C-453/18)

(2018/C 381/04)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia Vigo

Parter i det nationella målet

Kärande: Bondora AS

Svarande: Carlos V. C.

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 7.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (1), och den rättspraxis i vilken denna bestämmelse har tolkats, tolkas så, att nämnda artikel i direktivet utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom den tjugotredje slutbestämmelsen [punkt 2] i Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (lag 1/2000 om rättegången i tvistemål) av den 7 januari 2000, enligt vilken det inte är obligatoriskt att i samband med en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande ge in styrkande handlingar, och enligt vilken sådana handlingar, om de ges in, inte får beaktas?

2)

Ska artikel 7.2 e i Europaparlamentet och rådets förordning nr 1896/2006 av den 12 december 2006 (2) tolkas så, att det inte strider mot denna bestämmelse att förelägga borgenären att ge in de handlingar på vilka denne grundar sin fordran, vilken härrör från ett konsumentkreditavtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument, om domstolen anser att det är nödvändigt att granska dessa handlingar för att kontrollera huruvida avtalet innehåller några oskäliga villkor och för att därigenom uppfylla kraven i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal samt den rättspraxis genom vilken detta direktiv har tolkats?


(1)  EUT 1993, L 95, s. 29.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (EUT L 399, 2006, s. 1).