10.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 319/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 10. jūlijā iesniedza Győri Ítélőtábla (Ungārija) – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.

(Lieta C-451/18)

(2018/C 319/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Győri Ítélőtábla

Pamatlietas puses

Prasītāja un apelācijas sūdzības iesniedzēja: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Atbildētāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā: DAF TRUCKS N.V.

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) 7. panta 2. punktā paredzētais noteikums par īpašo jurisdikciju ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts tiesai ir jurisdikcija kā “tās vietas tiesai, kur iestājies notikums, kas rada kaitējumu”, ja

šajā valstī atrodas prasītājas, kas apgalvo esam cietusi zaudējumus, domicils, saimnieciskās darbības centrs vai mantisko interešu centrs;

prasītājas prasījums pret vienīgo atbildētāju – kravas automobiļu ražotāju, kura domicils ir citā dalībvalstī – ir balstīts uz pārkāpumu, proti, koluzīvām norunām par cenu noteikšanu un bruto cenu paaugstinājumu Eiropas Ekonomikas zonā, kas saskaņā Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punktu (bijušais EKL 81. panta 1. punkts) ir konstatēts kādā ne tikai prasītājai, bet arī citiem uzņēmumiem adresētā Eiropas Komisijas lēmumā;

prasītāja bija iegādājusies tikai citu kartelī iesaistīto uzņēmumu ražotos kravas automobiļus;

nekas neliecina, ka valstī, kuras tiesā ir celta prasība, bija rīkota kāda no sanāksmēm, kuras ir kvalificētas kā konkurenci ierobežojošas;

kravas automobiļus prasītāja parasti iegādājusies – par, tāsprāt, izkropļotām cenām – valstī, kuras tiesā ir celta prasība, tālab ar šajā valstī strādājošajiem uzņēmumiem slēdzot finanšu līzinga līgumus, kuros paredzēta cieši nolīgta īpašumtiesību pāreja, taču, pēc pašas teiktā, par darījuma nosacījumiem esot vienojusies tieši ar automobiļu izplatītājiem, savukārt līzinga devējs esot pievienojis nolīgtajām cenām savu peļņas daļu un līzinga izmaksas, un īpašumtiesības uz automobiļiem pārejot prasītājai brīdī, kad līzinga līguma termiņa beigās šis līgums ir izpildīts?


(1)  OV 2012, L 351, 1. lpp.