5.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 399/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Gerona (Španielsko) 9. júla 2018 – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Vec C-450/18)

(2018/C 399/26)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social de Gerona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WA

Žalovaný: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Prejudiciálna otázka

Porušuje vnútroštátna právna úprava [konkrétne článok 60 ods. 1 Ley General de Seguridad Social (všeobecný zákon o sociálnom zabezpečení)], ktorá priznáva nárok na príspevok k dôchodku ženám, ktoré majú biologické alebo osvojené deti a sú poberateľkami starobného dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo trvalého invalidného dôchodku príspevkového typu z akéhokoľvek systému sociálneho zabezpečenia, za ich demografický prínos do systému sociálneho zabezpečenia, a ktorá naopak, tento nárok však nepriznáva mužom v rovnakej situácii, zásadu rovnakého zaobchádzania, ktorá zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, zakotvenú v článku 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v smernici Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976, ako aj a v smernici 2002/73 (1), ktorou bola zmenená táto smernica, a ktorá bola zrušená a nahradená smernicou 2006/54/ES (2) z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania?


(1)  Smernica 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 2002, s. 15; Mim. vyd. 05/004, s. 255).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 2006, s. 23).