5.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Gerona (Spania) la 9 iulie 2018 – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Cauza C-450/18)

(2018/C 399/26)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social de Gerona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: WA

Pârât: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Întrebările preliminare

O reglementare națională (concret, articolul 60 alineatul 1 din Legea generală privind securitatea socială) care recunoaște dreptul la un supliment la pensie, ca urmare a contribuției lor demografice la securitatea socială, în favoarea femeilor care au avut copii biologici sau adoptați și care beneficiază, în cadrul unui regim al sistemului de securitate socială, de o pensie de tip contributiv pentru limită de vârstă, de soț supraviețuitor sau pentru incapacitate permanentă, și care, dimpotrivă, nu recunoaște acest drept bărbaților aflați într-o situație identică încalcă principiul egalității de tratament, care interzice orice discriminare pe criterii de sex, consacrat la articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 și de Directiva 2002/73 de modificare a acesteia (1), astfel cum a fost reformată prin Directiva 2006/54/CE (2) din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă?


(1)  Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (JO 2002, L 269, p. 15, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 143).

(2)  Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 262).