5.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 399/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. jūlijā iesniedza Juzgado de lo Social de Gerona (Spānija) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Lieta C-450/18)

(2018/C 399/26)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social de Gerona

Pamatlietas puses

Prasītājs: WA

Atbildētāja: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesību norma (konkrēti, Ley General de Seguridad Social [Vispārējais sociālā nodrošinājuma likums] 60. panta 1. punkts), saskaņā ar kuru sievietēm, kurām ir bijuši bioloģiskie vai adoptētie bērni un kuras saskaņā ar kādu sociālās apdrošināšanas sistēmas shēmu saņem uz iemaksām balstītu vecuma pensiju, pārdzīvojušā laulātā pensiju vai pastāvīgas darbnespējas pensiju, tiek atzītas tiesības uz pensijas piemaksu, ņemot vērā viņu veikto demogrāfisko ieguldījumu sociālā nodrošinājuma sistēmā, taču šādas tiesības netiek atzītas tādā pašā situācijā esošajiem vīriešiem, ir pretrunā jebkādu diskrimināciju dzimuma dēļ aizliedzošajam vienlīdzīgas attieksmes principam, kas ir noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pantā un Padomes Direktīvā 76/207/EEK (1976. gada 9. februāris) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem, kas grozīta ar Direktīvu 2002/73/EK (1) un pārstrādāta 2006. gada 5. jūlija Direktīvā 2006/54/EK (2)?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/73/EK (2002. gada 23. septembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem (OV 2002, L 269, 15. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (OV 2006, L 204, 23. lpp.).