5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social nro 3 de Gerona (Espanja) on esittänyt 9.7.2018 – WA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Asia C-450/18)

(2018/C 399/26)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social nro 3 de Gerona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: WA

Vastaaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kansallinen lainsäädäntö (konkreettisesti yleisen sosiaaliturvalain (Ley General de Seguridad Social) 60 §:n 1 momentti) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklassa ja miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9.2.1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/207/ETY ja sen muuttamisesta annetussa direktiivissä 2002/73, (1) jotka on uudelleenlaadittu 5.7.2006 annetulla direktiivillä 2006/54/EY, (2) tunnustetun kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltävän tasa-arvoisen kohtelun periaatteen vastainen, kun siinä annetaan sosiaaliturvaa edistävästä panoksesta väestönkasvuun oikeus lisäeläkkeeseen naisille, joilla on biologisia tai adoptoituja lapsia ja jotka saavat mistä tahansa maksuperusteisesta sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvasta järjestelmästä vanhuuseläkettä, leskeneläkettä tai eläkettä pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, mutta tätä oikeutta ei sitä vastoin anneta miehille, jotka ovat samassa tilanteessa?


(1)  Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta 23.9.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/73/EY (EYVL 2002, L 269, s. 15).

(2)  Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY (EUVL 2006, L 204, s. 23).