17.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 328/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 9. júla 2018 – UB v. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

(Vec C-447/18)

(2018/C 328/37)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: UB

Žalovaný: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Prejudiciálne otázky

Je možné článok 1 písm. w), článok 4 a článok 5 Nariadenia (1) (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v spojení s právom na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne výhody, ktoré je zakotvené v článku 34 ods. 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie, za okolností, ktoré sú vo veci samej, vykladať tak, že bránia uplatneniu vnútroštátneho pravidla, podľa ktorého slovenská inštitúcia sociálneho zabezpečenia hodnotí pri nároku na príspevok športovému reprezentantovi k starobnému dôchodku dávku ako základnú podmienku štátnu príslušnosť žiadateľa, aj keď iná zákonná podmienka, t j. štátna reprezentácia právnych predchodcov, vrátane aj Československej socialistickej republiky, je naďalej súčasťou vnútroštátneho predpisu?


(1)  Ú. v. EÚ 2004, L 166, s. 1