17.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 328/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 9.7.2018 – UB v. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

(Asia C-447/18)

(2018/C 328/37)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UB

Vastaaja: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) 1 artiklan w alakohtaa sekä 4 ja 5 artiklaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 artiklan 1 ja 2 kohdan, joissa turvataan oikeus sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin, kanssa, tulkita pääasian olosuhteissa siten, että ne ovat esteenä sellaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle, jonka perusteella slovakialainen sosiaaliturvalaitos, joka arvioi urheiluedustajan vanhuuseläke-etuuteen lisättävän tuen edellytystä, pitää perusedellytyksenä tuen hakijan kansalaisuutta, vaikka kansalliseen lainsäädäntöön sisältyy myös toinen lakisääteinen edellytys eli osallistuminen oikeudellisten edeltäjien, mukaan lukien Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan, maajoukkueeseen?


(1)  EUVL 2004, L 166, s. 1.