17.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 328/28


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 9 lipca 2018 r. – AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj

(Sprawa C-446/18)

(2018/C 328/36)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Nejvyšší správní soud

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: AGROBET CZ, s.r.o.

Strona pozwana: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Pytanie prejudycjalne

Czy zgodny z prawem unijnym, w szczególności z zasadą neutralności podatku VAT, jest przepis prawa krajowego, który uzależnia naliczenie i wypłatę części żądanego odliczenia VAT od ukończenia postępowania w przedmiocie wszystkich transakcji podlegających opodatkowaniu w danym okresie podatkowym?