15.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 9 iulie 2018 – Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Cauza C-445/18)

(2018/C 373/06)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Părțile din procedura principală

Reclamante: Vaselife International BV, Chrysal International BV

Pârât: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Întrebările preliminare

1)

După ce a luat o decizie de reînregistrare a produsului de referință, autoritatea competentă, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden [Colegiul pentru autorizarea produselor fitosanitare și a biocidelor (Ctgb), Țările de Jos], are competența de a modifica din oficiu sau nu durata de valabilitate a unui permis de comerț paralel, prevăzut la articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (1), acordat înaintea deciziei de reînregistrare, în conformitate cu data – ulterioară – de expirare a duratei de valabilitate asociată deciziei de reînregistrare a produsului de referință?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, modificarea duratei de valabilitate a unui permis de comerț paralel reprezintă o consecință automată, rezultată din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, a unei decizii de reînregistrare a produsului de referință? Prin urmare, înscrierea noii date de expirare a duratei de valabilitate a permisului de comerț paralel în baza de date a autorității competente reprezintă un simplu act administrativ sau trebuie luată o decizie în acest sens, din oficiu sau la cerere?

3)

Dacă răspunsul la a doua întrebare este că trebuie luată o decizie, se aplică în acest caz articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și în special alineatul (3) al acestui articol?

4)

În cazul unui răspuns negativ la a treia întrebare, care este dispoziția sau eventual care sunt dispozițiile care se aplică?

5)

Se poate considera deja că un produs fitosanitar nu este identic, în sensul articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, dacă produsul de referință nu (mai) provine de la aceeași societate? Pentru răspunsul la această întrebare, se solicită Curții să examineze și întrebarea dacă printr-o societate afiliată sau prin producerea în cadrul unei licențe se poate înțelege și o societate care fabrică produsul conform aceleiași formule, cu acordul titularului dreptului. În această privință, este important dacă, în ceea ce privește substanțele active, procesul de fabricație în baza căruia sunt obținute produsul de referință și produsul care face obiectul unui import în paralel, este realizat de aceeași societate?

6)

Simpla modificare a locului de fabricație a produsului de referință este relevantă pentru aprecierea întrebării dacă produsul este identic?

7)

În cazul unui răspuns afirmativ la a cincea și/sau la a șasea întrebare, concluzia care rezultă din acesta („produsul nu este identic”) poate fi afectată de faptul că autoritatea competentă a stabilit deja că, din punctul de vedere al compoziției, produsul nu a suferit nicio modificare sau a suferit doar o modificare minoră?

8)

Cui și în ce măsură îi revine sarcina de a dovedi că s-a respectat articolul 52 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, dacă titularii autorizațiilor pentru produsul paralel și pentru produsul de referință au poziții diferite în această privință?


(1)  Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO 2009, L 309, p. 1).