15.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 373/6


2018 m. liepos 9 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vaselife International BV, Chrysal International BV / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Byla C-445/18)

(2018/C 373/06)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Vaselife International BV, Chrysal International BV

Atsakovė: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar kompetentinga institucija, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gali, priėmusi sprendimą iš naujo įregistruoti referencinį produktą, ex officio ar ne pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (1) 52 straipsnyje nurodyto lygiagrečios prekybos leidimo galiojimo trukmę atsižvelgdama į (vėlesnę) galiojimo pabaigos datą, nurodytą sprendime iš naujo įregistruoti referencinį produktą?

2.

Jeigu į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar lygiagrečios prekybos leidimo galiojimo trukmės pakeitimas yra automatiška, iš paties Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 kylanti sprendimo iš naujo įregistruoti referencinį produktą pasekmė? Ar dėl to naujos datos, kurią baigiasi lygiagrečios prekybos leidimo galiojimas, įvedimas į kompetentingos valdžios institucijos duomenų bazę yra vien administracinis aktas ar tam reikia ex officio ar pagal prašymą priimto sprendimo?

3.

Jeigu į antrą klausimą būtų atsakyta, kad reikia sprendimo, ar tokiam sprendimui taikomas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 52 straipsnis ir konkrečiai šio straipsnio trečia dalis?

4.

Jei į trečią klausimą būtų atsakyta neigiamai: kurią (-ias) nuostatą (-as) tuomet reikia taikyti?

5.

Ar augalų apsaugos produktas gali būti laikomas netapačiu, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 52 straipsnį, jeigu referencinį produktą gamina ne(be) ta pati įmonė? Teisingumo Teismo prašoma atsakant į šį klausimą taip pat išnagrinėti, ar susijusios įmonės ar pagal licenciją veikiančios įmonės sąvoka apima įmonę, kuri teisių turėtojo sutikimu gamina produktą pagal tą pačią receptūrą. Ar šiuo atveju svarbu tai, ar referencinio produkto ir įvežtino lygiagretaus produkto gamybos procesas, kiek jis susijęs su veikliosiomis medžiagomis, yra vykdomas tos pačios įmonės?

6.

Ar vien referencinio produkto gamybos vietos pakeitimas yra reikšmingas sprendžiant, ar produktas tapatus?

7.

Jei į penktą ir (ar) šeštą klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar atitinkamai padarytą išvadą („netapatus“) gali paneigti tai, jog kompetentinga institucija jau nustatė, kad produkto sudėtis nepakeista ar pakeista tik nežymiai?

8.

Kam ir kokios apimties įrodinėjimo pareiga tenka siekiant įrodyti, kad įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 52 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, jeigu lygiagretaus produkto ir referencinio produkto leidimų turėtojai šiuo klausimu nesutaria?


(1)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009, p. 1).