15.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 373/6


A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vaselife International BV, Chrysal International BV kontra College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(C-445/18. sz. ügy)

(2018/C 373/06)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperesek: Vaselife International BV, Chrysal International BV

Alperes: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A hatáskörrel rendelkező hatóság, a College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden a referenciatermék engedélyének megújítását követően megváltoztathatja-e az 1107/2009/EK rendelet (1) 52. cikke szerinti olyan párhuzamos forgalmazási engedély érvényességi idejét, amelyet az engedély megújításáról szóló határozatot megelőzően adtak ki, adott esetben hivatalból és a referenciatermék engedélyének megújításáról szóló határozathoz kapcsolódó – későbbi – érvényességi időnek megfelelően?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a párhuzamos forgalmazási engedély érvényességi idejének megváltozása automatikusan, magából az 1107/2009/EK rendeletből fakadóan következik a referenciatermék engedélyének megújításából? A párhuzamos engedély érvényessége tekintetében az új időpont hatáskörrel rendelkező hatóság nyilvántartásába való bejegyzése pusztán adminisztratív cselekmény vagy erről – hivatalból vagy kérelemre – határozni kell?

3)

Ha a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy határozathozatalra van szükség, akkor erre alkalmazandó-e az 1107/2009/EK rendelet 52. cikke, különösen annak (3) bekezdése?

4)

A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ebben az esetben mely rendelkezés(eke)t kell alkalmazni?

5)

Már akkor nem lehet az 1107/2009/EK rendelet 52. cikke szerint azonosnak tekinteni valamely növényvédő szert, ha a referenciatermék (már) nem ugyanattól a vállalattól származik? E kérdés megválaszolásakor annak a kérdésnek a vizsgálatára is felkérik a Bíróságot, hogy társult vállalkozáson vagy engedély alapján tevékenykedő vállalkozáson érthető-e olyan vállalkozás is, amely a terméket a jogosult engedélyével, azonos receptúra szerint gyártja. Ennyiben van-e jelentősége annak, hogy a referenciatermék és a párhuzamosan bevezetendő termék gyártásának alapjául szolgáló gyártási folyamat a hatóanyagok tekintetében ugyanazon vállalatnál zajlik?

6)

Pusztán a referenciatermék gyártási helyszínének megváltoztatása fontos-e azon kérdés eldöntése során, hogy a termék azonos-e?

7)

Az ötödik és/vagy a hatodik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az abból levonható következtetésen („nem azonos”) változtathat-e valamit az, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság már megállapította, hogy a termék összetétele egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben változott?

8)

Kit terhel bizonyítási kötelezettség az 1107/2009/EK rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti feltételek teljesülése tekintetében, ha a párhuzamos termék, illetve a referenciatermék engedélyének jogosultja e tekintetben eltérő véleménnyel bír?


(1)  A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21–i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 309., 1. o.).