201808030352049952018/C 294/534432018CJC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180704394021

Mål C-443/18: Talan väckt den 4 juli 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien


C2942018SV3910120180704SV0053391402

Talan väckt den 4 juli 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-443/18)

2018/C 294/53Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers, D. Bianchi)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

1)

fastställa att Republiken Italien

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.2 c i genomförandebeslut (EU) 2015/789 ( 1 ) genom att inte, i inneslutningsområdet, säkerställa ett omedelbart avlägsnande av åtminstone alla växter som har befunnits vara infekterade med Xylella fastidiosa inom ett avstånd av 20 km från inneslutningsområdets gräns mot resten av unionens territorium,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.7 i genomförandebeslut (EU) 2015/789 genom att inte, i inneslutningsområdet, säkerställa övervakningen av förekomsten av Xylella fastidiosa genom årliga undersökningar vid lämpliga tidpunkter,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.2, 6.7, 6.9, artikel 7.2 c och 7.7 i genomförandebeslut (EU) 2015/789, sina skyldigheter enligt artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG ( 2 ), samt skyldigheten till lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen, genom konstant underlåtenhet att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa, genom upprepad underlåtenhet att fullgöra specifika skyldigheter i genomförandebeslut (EU) 2015/789 avseende inneslutningsområdena, vilket lett till ytterligare spridning av sjukdomen, och

2)

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

De bevis som kommissionen förfogar över och som grundar sig på uppgifter ingivna av Republiken Italien, de undersökningar som kommissionen gjort och de vetenskapliga yttranden som har avgetts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och andra organ, visar att undersökningar har genomförts för sent, att infekterade växter har avlägsnats påfallande sent och i otillräcklig omfattning, inte bara fram till datumet för det motiverade yttrandet utan att detta har fortsatt fram till dess att förevarande förfarande inleddes. Kommissionen anser därför att Italiens fortsatta och allmänna underlåtenhet att fullgöra skyldigheten att förhindra spridning av den sjukdom som avses i nämnda artiklar är styrkt.


( 1 ) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/789 av den 18 maj 2015 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Wells et al.) [delgivet med nr C(2015) 3415] (EUT L 169, s. 1).

( 2 ) Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, s. 1).