201808030352049952018/C 294/534432018CJC29420180820DA01DAINFO_JUDICIAL20180704394021

Sag C-443/18: Sag anlagt den 4. juli 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik


C2942018DA3910120180704DA0053391402

Sag anlagt den 4. juli 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-443/18)

2018/C 294/53Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og D. Bianchi, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

1)

Det fastslås, at Den Italienske Republik

har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 ( 1 ), idet den ikke i inddæmningsområdet har sørget for omgående at fjerne som minimum alle planter, der er fundet inficeret med Xylella fastidiosa, hvis de befinder sig i det inficerede område inden for 20 km fra grænsen mellem dette område og resten af Unionens område

har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 7, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789, idet den ikke i inddæmningsområdet har sikret overvågning af forekomsten af Xylella fastidiosa ved hjælp af årlige undersøgelser på passende tidspunkter af året

har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, 7 og 9, artikel 7, stk. 2, litra c), og artikel 7, stk. 7, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789, forpligtelserne i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF ( 2 ) og forpligtelsen til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, idet Den Italienske Republik hele tiden har undladt omgående at træffe foranstaltninger mod spredning af Xylella fastidiosa, hvorved den gentagne gange har tilsidesat de specifikke forpligtelser i afgørelse (EU) 2015/789 med hensyn til de inficerede zoner, hvilket har ført til en yderligere spredning af sygdommen.

2)

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

De oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, og som er baseret på oplysninger fremlagt af Den Italienske Republik, de undersøgelser, som Kommissionen har foretaget, og EFSA’s og andre organers videnskabelige udtalelser, viser, at undersøgelserne er foretaget for sent, at inficerede planter er fjernet for sent og mangelfuldt ikke blot frem til tidspunktet for afsendelsen af den begrundede udtalelse, men også forsatte frem til tidspunktet for anlæggelsen af dette søgsmål. Kommissionen anser derfor Italiens vedvarende og generelle overtrædelse af forpligtelsen til at forhindre spredning af den sygdom, der er omhandlet i de ovenfor nævnte artikler, for godtgjort.


( 1 ) – Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 af 18.5.2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (meddelt under nummer C(2015) 3415) (EUT L 125, s. 36).

( 2 ) – Rådets direktiv 2000/29/EF af 8.5.2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169, s. 1).