201808030352049952018/C 294/534432018CJC29420180820CS01CSINFO_JUDICIAL20180704394021

Věc C-443/18: Žaloba podaná dne 4. července 2018 – Evropská komise v. Italská republika


C2942018CS3910120180704CS0053391402

Žaloba podaná dne 4. července 2018 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-443/18)

2018/C 294/53Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: B. Eggers, D. Bianchi, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

1)

určil, že Italská republika tím, že

v oblasti, ve které se uplatňuje potlačování škůdců, nezabezpečila odstranění alespoň všech rostlin, na kterých bylo zjištěno napadení organismem Xylella fastidiosa v případě, že se nacházejí v zamořené zóně do vzdálenosti 20 km od hranic této zóny se zbývajícím územím Unie, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 2 písm. c) prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789 ( 1 );

rovněž v oblasti, ve které se uplatňuje potlačování škůdců, nezabezpečila dohled nad výskytem organizmu Xylella fastidiosa prostřednictvím každoročních inspekcí vykonávaných ve vhodných termínech v průběhu roku, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 7 prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789;

krom jiného bezodkladně nezasáhla, aby zabránila šíření organismu Xylella fastidiosa, přičemž porušila další konkrétní povinnosti uvedené v rozhodnutí (EU) 2015/789 týkající se zamořených zón, což umožnilo další šíření choroby, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 2, 7 a 9 a čl. 7 odst. 2 písm. c) a odst. 7 prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789, povinnosti podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ( 2 ) a povinnost loajální spolupráce uvedenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

2)

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Důkazy, které má Komise k dispozici a které jsou založeny na informacích poskytnutých Italskou republikou, audity vykonané Komisí, vědecké stanoviska vydaná Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a jinými orgány prokazující opožděné inspekce, značná opoždění a nesplnění povinností týkající se odstraňování nakažených rostlin nejen ke dni zaslání odůvodněného stanoviska, ale i k datu podání této žaloby. Komise se v důsledku toho domnívá, že nesplnění povinností zabránit šíření choroby uvedené ve výše citovaných článcích je prokázané.


( 1 ) – Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/789 ze dne 18. května 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3415) (Úř. věst. L 125, s. 36).

( 2 ) – Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, s. 1).