10.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 445/2


Överklagande ingett den 5 juli 2018 av Europeiska centralbanken av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 april 2018 i mål T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugal) mot Europeiska centralbanken

(Mål C-442/18 P)

(2018/C 445/02)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Malfrère, M. Ioannidis och H.-G. Kamman, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 1 i domslutet i tribunalens dom av den 26 april 2018, Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA mot ECB, T-251/15, EU:T:2018:234,

ogilla ansökan även i den del som avser ECB:s beslut att inte lämna ut uppgifter om kreditbeloppet i de protokollsutdrag som fogats till ECB-rådets beslut av den 28 juli 2014,

eller, om det andra yrkandet inte bifalls, återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal för avgörande, och

förplikta sökanden i första instans, tillika motparten i överklagandet, att ersätta två tredjedelar (2/3) av rättegångskostnaderna och ECB att ersätta en tredjedel (1/3) av rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Första och enda grund: åsidosättande av artikel 10.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan) och första strecksatsen i artikel 4.1 a i beslut 2004/258. (1)

ECB hävdar att tribunalen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 10.4 i stadgan och första strecksatsen i artikel 4.1 a i beslut 2004/258, genom att i den överklagade domen, särskilt punkterna 55, 75–61, 124 och 161, slå fast att ECB-rådet vid utövandet av sitt utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om utlämnande av sina protokoll ”ska iaktta villkoren och de gränser som fastställs i beslut 2004/258” (punkt 80), vilket i det konkreta fallet innebär att ECB är skyldig att motivera hur ett utlämnande av uppgifter i de protokoll från ECB-rådets möten som fogats till ECB-rådets beslut konkret och faktiskt undergräver skyddet för sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ.

I artikel 10.4 i stadgan fastställs presumtionen för att uppgifter som ingår i ECB-rådets överläggningar behöver hållas hemliga för att skydda ECB:s oberoende och effektivitet. Denna primärrättsliga regel, som det inte får avvikas från i sekundärrätten, gäller även för delar av protokoll som fogats till ECB-rådets beslut. Det erinras om denna regel i första strecksatsen i artikel 4.1 a i beslut 2004/258. Det följer av den allmänna principen om sekretess vid ECB-rådets överläggningar, inklusive beslut, såsom den slås fast i artikel 10.4 i stadgan, att ECB inte behöver låta sitt beslut att offentliggöra resultatet av sina överläggningar omfattas av de materiella och processuella regler som fastställs i beslut 2004/258. I synnerhet behöver ECB inte förklara varför ett utlämnande av sådana protokoll från ECB-rådet faktiskt skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om sekretessen vid dess överläggningar.


(1)  Europeiska centralbankens beslut 2004/258/EG av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (EUT L 80, s. 24).