10.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 445/2


Pritožba, ki jo je Evropska centralna banka vložila 5. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila 2018 v zadevi T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugal)/Evropska centralna banka

(Zadeva C-442/18 P)

(2018/C 445/02)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenta, H.-G. Kamman, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi prvo točko izreka sodbe Splošnega sodišča z dne 26. aprila 2018, Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA proti ECB, T-251/15, EU:T:2018:234;

tožbo zavrne tudi glede zavrnitve ECB, da razkrije znesek kredita, navedenega v odlomkih zapisnika, ki vsebuje odločitev Sveta ECB z dne 28. julija 2014;

podredno predlogu iz druge alineje, zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije;

odloči, da tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbi nosi dve tretjini (2/3) stroškov postopka, ECB pa eno tretjino (1/3) stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi in edini pritožbeni razlog: kršitev člena 10.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju: Statut) in prve alineje člena 4(1)(a) Sklepa 2004/258 (1)

ECB navaja, da je Splošno sodišče napačno razlagalo in uporabilo člen 10.4 Statuta in prvo alinejo člena 4(1)(a) Sklepa 2004/258 s tem, da je izpodbijani sodbi zlasti v točkah 55, od 75 do 81 in 124 ter 161 presodilo, da mora biti diskrecija Sveta glede razkritja njegovih zapisnikov „izvrševana v skladu s pogoji in omejitvami, ki jih določa Sklep 2004/258“ (točka 80), kar v konkretnem primeru pomeni, da mora ECB podati obrazložitev, ki pojasnjuje kako razkritje informacij iz zapisnikov sej Sveta, v katerih so odločitve Sveta, konkretno in dejansko ogrozijo javni interes kar zadeva tajnost sej organov odločanja ECB.

Člen 10.4 Statuta določa domnevo, da mora informacija, ki je del sej Sveta, ostati tajna, zato da se zaščiti neodvisnost in učinkovitost ECB. To pravilo primarnega prava, od katerega s sekundarno zakonodajo ni mogoče odstopati, se uporablja tudi za odlomke zapisnikov, v katerih so odločitve Sveta. To pravilo je ponovno navedeno v prvi alineji člena 4(1)(a) Sklepa 2004/258. Iz splošnega načela tajnosti sej Sveta vključno z odločitvami, kot ga določa člen 10.4. Statuta, izhaja, da ECB svoje odločitve, da rezultate svojih posvetovanj objavi, ne potrebuje podvreči vsebinskim in procesnim standardom iz Sklepa 2004/258. Zlasti ji ni treba pojasniti, zakaj bi razkritje takih zapisnikov Sveta konkretno in dejansko ogrozilo javni interes kar zadeva tajnost sej Sveta.


(1)  Sklep Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2004/3) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 5, str. 51).