10.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 445/2


Žalba koju je 5. srpnja 2018. podnijela Europska središnja banka protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 26. travnja 2018. u predmetu T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugal) protiv Europske središnje banke

(Predmet C-442/18 P)

(2018/C 445/02)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska središnja banka (zastupnici: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamman, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine prvu točku presude Općeg suda od 26. travnja 2018., Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA/ESB, T-251/15, EU:T:2018:234;

također odbije tužbu u pogledu ESB-ova odbijanja da otkrije iznos kredita u izvadcima zapisnika u kojima je zabilježena odluka ESB-ova Upravnog vijeća od 28. srpnja 2014.;

podredno prethodnoj točki vrati predmet Općem sudu Europske unije radi donošenja odluke;

naloži tužitelju u prvom stupnju i tuženiku snošenje dvije trećine (2/3) i ESB-u snošenje jedne trećine (1/3) troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi i jedini žalbeni razlog: povreda članka 10.4 Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu: Statut) i članka 4. stavka 1. točke (a) prve alineje Odluke 2004/258 (1)

ESB tvrdi da je Opći sud pogrešno tumačio i primijenio članak 10.4 Statuta i članak 4. stavak 1. točku (a) prvu alineju Odluke 2004/258, utvrdivši u pobijanoj presudi, osobito u točkama 55., 75. do 81. te 124. i 161., da se margina prosudbe Upravnog vijeća u pogledu objavljivanja njegovih zapisnika „mora koristiti u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima u Odluci 2004/258” (točka 80.), što znači, u konkretnom slučaju, da je ESB dužan dati obrazloženje kojim objašnjava kako objavljivanje podataka sadržanih u zapisnicima o postupcima pred Upravnim vijećem u kojima su zabilježene njegove odluke konkretno i stvarno ugrožava javni interes u pogledu povjerljivosti postupaka ESB-ovih tijela nadležnih za odlučivanje.

Članak 10.4 Statuta propisuje da se podatci koji su dio postupka pred Upravnim vijećem trebaju održati povjerljivima kako bi se zaštitila ESB-ova neovisnost i učinkovitost. Ovo pravilo primarnog prava, od kojeg se ne može odstupiti sekundarnim pravom, primjenjuje se i na dijelove zapisnika u kojima su zabilježene odluke Upravnog vijeća. To je ponovljeno u članku 4. stavku 1. točki (a) prvoj alineji Odluke 2004/258. Iz općeg načela povjerljivosti postupaka Upravnog vijeća, uključujući odluka, kako je to utvrđeno u članku 10.4 Statuta, proizlazi da ESB ne mora podvrgavati svoju odluku materijalnim i postupovnim standardima utvrđenima u Odluci 2004/258 kako bi objavio ishod svojih vijećanja. Osobito, ne treba objasniti zašto bi objavljivanje takvih zapisnika Upravnog vijeća konkretno i stvarno ugrozilo javni interes u pogledu povjerljivosti postupaka Upravnog vijeća.


(1)  Odluka Europske središnje banke 2004/258/EZ od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (SL 2004., L 80, str. 42.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 14., str. 49.)