10.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 445/2


Appel iværksat den 5. juli 2018 af Den Europæiske Centralbank til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 26. april 2018 i sag T-251/15 Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA mod Den Europæiske Centralbank

(Sag C-442/18 P)

(2018/C 445/02)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: European Central Bank (ved F. Malfrère og M. Ioannidis, som befuldmægtigede, samt Rechtsanwalt H.-G. Kamman)

Den anden part i appelsagen: Espírito Santo Financial (Portugal) og SGPS, SA

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Punkt 1 i domskonklusionen i Rettens dom af 26. april 2018, Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA mod ECB, T-251/15, EU:T:2018:234, ophæves.

Begæringen afvises ligeledes for så vidt angår ECB’s afslag på at give oplysninger om det lånebeløb, der fremgår af uddragene af den protokol, der indeholder ECB’s Styrelsesråds afgørelse af 28. juli 2014.

I tilfælde af, at den anden påstand forkastes, hjemvises sagen til Den Europæiske Unions Ret med henblik på, at denne træffer afgørelse.

Appelindstævnte og sagsøger i førsteinstansen tilpligtes at betale to tredjedele af sagsomkostningerne, og ECB tilpligtes at betale en tredjedel heraf.

Anbringender og væsentligste argumenter

Det første og eneste appelanbringende: tilsidesættelse af artikel 10, stk. 4, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »statutten«) og artikel 4, stk. 1, litra a), første led, i afgørelse 2004/258 (1).

ECB har gjort gældende, at Retten foretog en fejlagtig fortolkning og anvendelse af statuttens artikel 10, stk. 4, og artikel 4, stk. 1, litra a), første led, i afgørelse 2004/258, idet den i den appellerede dom, navnlig i præmis 55, 75-81, 124 og 161, fastslog, at Styrelsesrådets søgsmålskompetence med hensyn til aktindsigt i dets protokol »skal udøves i overensstemmelse med de betingelser og grænser, som følger af afgørelse 2004/258« (præmis 80), hvilket i det konkrete tilfælde indebærer, at ECB er forpligtet til at begrunde, hvordan aktindsigt i oplysninger i de protokoller fra Styrelsesrådets møde, der indeholder Styrelsesrådets afgørelse, konkret og faktisk vil være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesse i, at forhandlingerne i ECB’s beslutningstagende organer forbliver fortrolige.

I statuttens artikel 10, stk. 4, er der med henblik på at sikre ECB’s uafhængighed og effektivitet, indført en formodning for, at oplysninger, som indgår i forhandlingerne i Styrelsesrådet, er fortrolige. Denne primærretlige bestemmelse, som ikke kan fraviges i sekundær ret, finder ligeledes anvendelse på dele af de protokoller, der indeholder ECB’s Styrelsesråds afgørelser. Dette gentages i artikel 4, stk. 1, litra a), i afgørelse 204/258. Det følger af det generelle princip om, at ECB’s Styrelsesråds forhandlinger, herunder afgørelser, er fortrolige, således som dette princip er fastlagt i statuttens artikel 10, stk. 4, at ECB ikke behøver at underkaste sin afgørelse om at offentliggøre udfaldet af sine forhandlinger de materielle og processuelle standarder, som følger af afgørelse 2004/258. ECB skal navnlig ikke begrunde, hvordan det konkret og faktisk vil være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesse i, at forhandlingerne i Styrelsesrådet forbliver fortrolige, hvis Styrelsesrådets protokoller udbredes.


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4.3.2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (EUT 2004, L 80, s. 42)