24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 341/7


Överklagande ingett den 2 juli 2018 av Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 april 2018 i mål T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel mot Europeiska kommissionen

(Mål C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (ombud: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 23 april 2018 i mål T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd mot Europeiska kommissionen,

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1429 av den 26 augusti 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, (1) i den del den avser klaganden, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader i detta överklagande samt de rättegångskostnader som uppkommit vid tribunalen i mål T-675/15,

alternativt,

återförvisa målet till tribunalen, och

fastställa att de rättegångskostnader som uppkommit vid tribunalen samt rättegångskostnaderna i överklagandet ska anstå.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klaganden två grunder.

För det första har det genom den överklagade domen gjorts en rättsstridig tolkning av den andra meningen i det andra stycket i artikel 2.7 a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, (2) genom att vid valet av motsvarande land läsa in ett villkor i denna bestämmelse som inte framgår av dess lydelse.

För det andra strider den överklagade domen mot artikel 2.7 a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 genom att det slås fast att justeringar av normalvärdet i princip inte kan göras när denna bestämmelse tillämpas.


(1)  EUT L 224, 2015, s. 10.

(2)  EUT L 343, 2009, s. 51.